Ein bißchen Frieden - Medley

 12' Maxi-Single

(D, B, NL, F, I, P etc.)

Foto: Belfort-Studios

Ein bißchen Frieden -Medley (P, I incl. Un po' di Pace)
Ralph Siegel/Bernd Meinunger
ED. Meridian
4:37
 
   
Thank you, Merci, Danke - Medley (P, I incl. italienisch)
Robert Jung
ED. Daromella
3:36
 

1982 JUPITER RECORDS  6.20145 AE

P incl Un po' di Pace 508504